Koronavírus – aktuálne informácie

Koronavírus – aktuálne informácie
3. októbra 2021 Mikuláš Čandík

Vážení pacienti – Chráňme sa navzájom !

Režim nemocnice od 3.9.2021
V súlade s usmernením MZ SR a v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 238/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vyhl. ÚVZ SR č. 240/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok prechádza poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Ľubovnianskej nemocnici, n.o. do režimu ,,OTP” (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia Covid podľa definície Covid automatu).
Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Ľubovnianskej nemocnice, n.o.
(pacienti, návštevy) predloženie príslušného dokladu:
1. Potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu Covid-19.
2. Potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19.
3. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid-
19 (Ag, RT-PCR, rýchle PCR – odber nie starší ako 72 hodín)

Očkovanie COVID -19

Návštevy príbuzných
Odberové miesto COVID-19

Hospitalizácia pacienta:

Pri hospitalizácii pacienta sa požaduje negatívny výsledok na Covid-19 (s výnimkou detí do 3 rokov). Všetci pacienti, ktorí nemajú k dispozícii negatívny výsledok RT-PCR nie starší ako 72 hodín, u detí do 10 rokov podľa indikácie lekára sa podrobia testovaniu naSARS – CoV-2 ihneď pri príjme na hospitalizáciu. Pri hospitalizácii zdravotnícky pracovník poučí pacienta o obmedzení pohybu a dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prítomnosť blízkej osoby pri pôrode za dodržania nasledujúcich podmienok: (od 1.6.2021 povolená)

– max. 1 osoba

– preukázanie sa potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní, potvrdením o očkovaní vektorovou vakcínou po uplynutí 4 týždňov od prvej dávky, mRNA vakcínou 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny, RT PCR testom nie starším ako 72 hod., alebo Ag testom nie starším ako 24 hod.( možnosť vykonania Ag testu priamo na oddelení za poplatok mimo prevádzkových hodín MOM)

– používanie osobných ochranných pomôcok (OOP): chirurgické rúško, jednorazový plášť, adekvátna hygiena rúk (umývanie mydlom a tečúcou vodou, dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným roztokom) a ďalšie opatrenia podľa nariadenia nemocnice,

– zaevidovanie do zoznamu návštev/knihy sprievodov pri pôrode,

– osoba sa zdržiava výlučne v izbe určenej pre pôrod a zakazuje sa pohyb na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. Výnimkou je návšteva dieťaťa na jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov za dodržania stanovených preventívnych opatrení.

 

FBLR oddelenie:

Od 24.5.2021 opäť v prevádzke

Oddelenie dlhodobo chorých:

Od 1.6.2021 obnovená prevádzka

Operačné výkony:

od 1.6.2021 (t.j. utorok) sa budú opäť realizovať všetky  operačné výkony.

Povinnosti pre pacienta:

  • predložiť čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

Ďakujeme za Vaše porozumenie a trpezlivosť.

naďalej platí:  

  1. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku.  
  2. po dohode s rímskokatolíckym farským úradom v Starej Ľubovni v súvislosti s ochorením COVID-19 a opatreniami s tým súvisiacimi ruší dňom 10.3.2020 až do odvolania sväté omše v kaplnke ĽN, n.o.. Ďalšia duchovná činnosť (spoveď, zaopatrenie chorých a umierajúcich) ostáva v platnosti za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologického režimu ĽN, n.o..
  3. Informácie pre tehotné ženy nájdete tu
  4. Informácie pre darcov krvi nájdete tu

Ďalšie informácie:

Ak  sa u Vás objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Informujte ich o svojom zdravotnom stave.

Vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi. Často si umývajte ruky mydlom a vodou, podľa možnosti používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Ostaňte doma!

Odpovede na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 získate na stránkach:

www.uvzsr.sk a www.vzsl.sk