Neurologické oddelenie

MUDr. Kornélia Krajňáková

primár oddelenia

Viac o primárovi

Bc. Mária Simoníková

vedúca sestra – poverená zastupovaním

Neurologické oddelenie

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  B (3. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111
E-mail: primárvedúca sestra

Informácie pre verejnosť

návštevné hodiny:
pracovné dni od 15.00 do 17.00.
soboty, nedele a sviatky od 13.00 do 17.00 hod.

 

 

Príjem pacientov sa uskutočňuje na základe odporúčania:

praktického lekára, lekára neurologickej ambulancie alebo iného odborného lekára, lekára APS, lekára urgentného príjmu, resp. RZP (v službe), prekladom z iného oddelenia, zdravotníckeho zariadenia.

Čo si priniesť na hospitalizáciu

Činnosť oddelenia

Neurológia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektami ( prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ) :

 • ochorení nervového (centrálneho i periférneho) systému s výnimkou tých, ktoré sú v dôsledku prevažujúcich porúch psychickej činnosti doménou psychiatrie,
 • systémovými ochoreniami svalov ,
 • poruchou funkcie zmyslových orgánov a žliaz s vnútornou sekréciou, ak sa prejavujú nervovými príznakmi
 • vertebrogénnymi ochoreniami, u ktorých je súčasne poškodený nervový systém, prípadne u ktorých hrá významnú úlohu v patogenéze porucha nervového systému.

Starostlivosť o neurologicky chorých sa deje v súčinnosti najmä s odborom psychiatrie, rádiologie, neurochirurgie, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie, reumatológie, ortopédie, vnútorného a všeobecného lekárstva , očného lekárstva, ORL, a v oblasti detskej neurológie v súčinnosti s odborom pediatrie, úrazové stavy s odborom traumatológie .

Okruh ochorení neurologických pacientov:

 • cievne ochorenia mozgu a miechy ( ischémie mozgu a miechy, intrakraniálne krvácania, subarachnoidálne krvácanie )
 • vertebrogénne ochorenia
 • ochorenia periférnych a mozgových nervov
 • ochorenia svalov (myopatie, svalové dystrofie, myotónie, myasténia )
 • bolesti hlavy a záchvatové ochorenia mozgu (migréna, epilepsia, synkopy, tetania, vertigo)
 • neoplastické ochorenia mozgu a miechy (primárne i sekundárne nádory mozgu a miechy, paraneoplastické ochorenia CNS) – v spolupráci s onkológiou a neurochirurgiou
 • degeneratívne ochorenia nervového systému (Alzheimerova choroba, Amyotrofická laterálna skleróza,Parkinsonova choroba, ataxie)
 • zápalové a infekčné ochorenia nervového systému ( diagnostika meningitídy, encefalitídy, Creutfeld-Jacobova choroba, parazitárme ochorenia) – v spolupráci s infekčným odd.
 • imunitne podmienené ochorenia nervového systému ( polyradikuloneuritída Guillain-Barré, myastenia gravis, dematomyozitída, sclerosis multiplex )
 • hraničné neuro-psychiatrické stavy, predelirantné stavy somatické, alkoholické, pozáchvatové
 • traumatické poškodenia mozgu a miechy (diagnostika ) – v spolupráci s traumatolog.odd.
 • získané metabolické a toxické poškodenia nervového systému

Oddelenie prijíma pacientov nepretržite.

Prevádzkový poriadok a denný režim oddelenia je zostavený tak, aby bola zabezpečená hlavná činnosť oddelenia t.j. vyšetrovanie a liečba pacientov.

Priemerná doba hospitalizácie je cca 7 dní, čo je v súlade s moderným medicínskym trendom.
Za túto dobu je pacient vyšetrený, diagnostikovaný a je započatá liečba, v ktorej potom pokračuje v domácich podmienkach. Podľa potreby sa doba hospitalizácie predĺži podľa závažnosti stavu .

Neurológia vo svojej práci využíva na vyšetrenia najmä diagnostické aj poloinvazívne alebo aj invazívne postupy v súlade s technickým a vedeckým pokrokom a potrebami pacienta :
• RTG
• CT vyšetrenie
• MR vyšetrenie
• angiografické vyšetrenie
• špecifické :
– elekroencefalografické- EEG
– elektromyografické + vyš. evokovaných potenciálov – EMG
– Duplexné vyšetrenia karotického riečiska a transkrianálny Doppler
– vyšetrenie mozgomiechového moku lumbálnou punkciou

V liečbe neurologických ochorení sa uplatňujú predovšetkým konzervatívne postupy, teda používanie liekov vo všetkých formách. Oddelenie sleduje trendy modernej liečby a neodkladne ich zavádza do praxe. S inými pracoviskami spolupracuje aj pri aplikácii poloinvazívnych i invazívnych liečebných metódach.

V riešení obzvlášť závažných ochorení, náročných najmä na diagnostickú techniku, oddelenie spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami v kraji a podľa potreby aj celej SR.

Nadštandardné služby

Pri oddelení sú zriadené 2 jednoposteľová izby, vybavené vlastným sociálnym zariadením, telefónom, Tv prijímačom, internetovým pripojením, chladničkou a rádiom. Poplatok za izbu je 10,- €/noc