Schválený projekt

Schválený projekt
16. marca 2021 Mikuláš Čandík

Dňom 16.3.2021 vstúpila do platnosti zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ a ŠR na projekt:

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiuCOVID-19.

Celková výška NFP predstavuje: 385 148,81 €